Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Van Noort Gassler & Co is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Van Noort Gassler & Co. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Noort Gassler & Co.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het hoofdkantoor van Van Noort Gassler & Co te Den Haag. Het hoofdkantoor van Van Noort Gassler & Co is gevestigd te Den Haag (Van Noort Gassler & Co Directie B.V. Kamer van Koophandel nummer 27159179)

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Van Noort Gassler & Co geen controle heeft. Van Noort Gassler & Co draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Van Noort Gassler & Co aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Op alle aan Van Noort Gassler & Co verstrekte opdrachten zijn van toepassing de bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag gedeponeerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

E-mailberichten
De informatie in onze e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mail bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging verspreiding en/of verstrekking van dit e-mail bericht aan derden, inclusief inhoud, is niet toegestaan. Door elektronische verzending van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie, tevens kan de vertrouwelijkheid van de informatie per e-mail niet gewaarborgd worden. Van Noort Gassler & Co staat niet in voor tijdige, volledige of virusvrije ontvangst van het e-mail bericht.

Op al onze prijsopgaven en diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage. Iedere aansprakelijkheid wordt door ons beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van de door Van Noort Gassler & Co bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De algemene voorwaarden zijn op onze website te raadplegen en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin