Ultimate beneficial owners (UBO’s)

Indien u vragen heeft over onderstaand artikel dan kunt u contact opnemen met Edwin Mafficioli van onze Rotterdamse vestiging.

E. (Edwin) Mafficioli del Castelletto
T +31 10 4202 717
M +31 6 1444 4883
E edwin@noortgassler.nl

Iedere EU-lidstaat dient een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden, ultimate beneficial owners , (hierna: UBO’s) van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd. Lange tijd is het stil geweest rondom de invoering van dit register, maar op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden.

Implementatie UBO-register

Het UBO-register had reeds eerder in werking moeten zijn getreden, maar dat werd uiteindelijk niet gehaald, doordat de Tweede Kamer pas op in december 2019 instemde met de wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt.

Definitie van een (pseudo-)UBO

Een UBO is een persoon die uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een juridische entiteit. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan een persoon die (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt en/of feitelijke zeggenschap over die entiteit uitoefent. Het percentage van meer dan 25% maakt in ieder geval duidelijk dat er meer dan één UBO kan zijn. Zijn er geen UBO’s, dan dient een zogenaamde pseudo-UBO in het UBO-register te worden ingeschreven.

Een pseudo-UBO is de persoon of personen die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt, bijvoorbeeld een statutair bestuurder of een vennoot van een personenvennootschap (niet zijnde een commanditaire vennoot).

Wat moet er worden ingeschreven in het UBO-register

Van de (pseudo-)UBO worden ingeschreven:

 1. de naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonplaats alsmede de aard en omvang van het economisch belang (in bandbreedtes van 25-50% / 50-75% / 75-100%);
 2. het adres, geboortedag, -plaats en -land, BSN of fiscaal nummer.

De onder 1. genoemde gegevens zijn openbaar en voor iedereen in te zien. De onder 2. genoemde gegevens zijn alleen in te zien door het Financial Intelligence Unit-Nederland en aangewezen bevoegde autoriteiten. Onder omstandigheden, bijvoorbeeld indien de UBO is blootgesteld aan een onevenredig risico, dan wel indien een risico op fraude, ontvoering, chantage of afpersing bestaat, kan een verzoek worden ingediend bepaalde gegevens af te schermen. Dit betreft de onder 1. genoemde gegevens, met uitzondering van de omvang van het economisch belang. Deze gegevens blijven echter wel te raadplegen door het FIU en aangewezen bevoegde autoriteiten. Als bevoegde autoriteiten worden aangewezen:

 • De Nederlandsche Bank;
 • Autoriteit Financiële Markten;
 • Bureau Financieel Toezicht;
 • de dekens van de Orde van Advocaten;
 • Bureau toezicht Wwft (Ministerie van Financiën);
 • Kansspelautoriteit;
 • Bureau Economische Handhaving (Belastingdienst);
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;
 • Belastingdienst;
 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
 • Nationale Politie;
 • Openbaar Ministerie;
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO);
 • Inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD);
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD);
 • Dienst Justis;
 • Bureau Bibob;
 • Militaire Inlichtingen- en veiligheidsdienst;
 • Koninklijke Marechaussee; en

Het register zal worden gehouden door de Kamer van Koophandel.

Wie moet de inschrijving verrichten?

Degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort of ieder van de bestuurders of degene die met de dagelijkse leiding is belast, zijn verplicht tot het doen van de UBO-registratie en moeten er voor zorgdragen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is ingeschreven in het handelsregister. Desgewenst kunnen wij u helpen met de inschrijving in het UBO-register.

Er bestaan sancties indien de benodigde inschrijving niet, niet-tijdig of onjuist heeft plaatsgevonden. Allereerst wordt het overtreden van de volgende verplichtingen aangemerkt als een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten (hierna: Wed):

 • het doen van opgave voor de inschrijving van UBO-informatie (registratieverplichting);
 • het inwinnen en bijhouden door vennootschappen van toereikende, accurate en actuele informatie over hun UBO‘s (informatie-inwinverplichting);
 • het voorzien in alle informatie door een UBO die voor de vennootschap noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de onder b. bedoelde verplichting (meewerkverplichting);
 • de terugmeldplicht voor Wwft-instellingen.

Deze delicten kunnen worden bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden (overtreding) respectievelijk twee jaren (misdrijf), een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (€ 20.750).

Naast deze strafrechtelijke handhaving, is ook gekozen voor de mogelijkheid bestuursrechtelijke sancties op te leggen (last onder dwangsom dan wel een bestuurlijke boete). Deze sanctiemogelijkheid wordt uitgevoerd door het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst.

Het doel van dit duaal sanctiestelsel is de bevordering van een zo goed mogelijke naleving van de verstrekking van UBO-informatie. Middels dit stelsel kan voor eenvoudig te constateren overtredingen op grond van de ernst van het feit worden gedifferentieerd in sanctie. Bovendien biedt het stelsel een breder palet aan sanctiemogelijkheden dan uitsluitend strafrechtelijke handhaving. Het opleggen van een bestuurlijke boete gaat overigens niet samen met het opleggen van een strafrechtelijke boete.

Het niet of niet tijdig dan wel onvolledig opgeven van de vereiste gegevens kan worden bestraft met een dwangsom, boete of in extreme gevallen zelfs met een celstraf.

Wat nu?

Zoals hiervoor aangegeven is de verplichting voor rechtspersonen om de verzamelde UBO-informatie te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen op 27 september 2020 in werking getreden. Nieuwe entiteiten moeten met ingang van inwerkingtreding van het UBO-register direct hun (pseudo-)UBO(‘s) opgeven. Op het moment van inwerkingtreding van het UBO-register al bestaande entiteiten, wordt een periode van 18 maanden gegund om de registratie te voltooien.

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin