Nieuws inzake het coronavirus

De maatregelen om het coronavirus in te dammen treft vele ondernemers en mensen in Nederland. Wij willen onze relaties (en ondernemers in het algemeen) graag zoveel mogelijk informatie verschaffen over de maatregelen die door het kabinet en andere instanties worden genomen om de gevolgen zo veel mogelijk draagbaar te maken.

In korte tijd is duidelijk geworden dat de impact van het coronavirus voor ondernemers in Nederland groot is en waarschijnlijk nog groter zal worden. Wij blijven voor u klaar staan. Hierbij houden we ons aan de voorschriften van het RIVM. We werken zo veel mogelijk vanuit huis en proberen afspraken telefonisch of via videoverbinding (skype/zoom etc) te doen. Daarnaast proberen wij zo snel mogelijk te reageren op uw e-mails.

Er gebeurt veel en naar verwachting zal ook in de komende dagen meer duidelijkheid komen over de exacte invulling van de maatregelen. Denk hierbij o.a. aan de spelregels van de tijdelijke
“Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud” (afgekort NOW) en “de compensatieregeling
getroffen sectoren” (€ 4.000 compensatie). Deze “loketten” van respectievelijk het UWV en RVO zijn
nog niet open.

Hierbij alvast een update van wat er momenteel bekend is over de noodmaatregelen en hoe u hier
praktisch gebruik van kunt maken. Wij hebben het hieronder in 7 groepen onderverdeeld en nader toegelicht:
1. Uitstel van betaling belastingen
2. Verlagen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting
3. Introductie noodmaatregel voor werkbehoud (NOW) t.b.v. werkbehoud
4. ZZP’ers: inkomensaanvulling tot het sociaal minimum
5. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen € 4.000
6. Ondernemers mogen leningen bij banken later aflossen
7. Ondernemers kunnen makkelijker geld lenen

1. Uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar 0,01 procent. Dat
geldt voor alle belastingschulden.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?
U kunt pas uitstel aanvragen nadat u de aangifte hebt ingediend én daarna de aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Dus let op u moet wel gewoon tijdig u periodieke aangifte loon- en omzetbelasting indienen. Voor de omzetbelasting en loonheffingen betekent dit dat u eerst moet wachten totdat u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Bij inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt dit anders. Zie ook punt 2. Voor iedere volgende belastingaanslag moet nog afzonderlijk uitstel worden aangevraagd. Mogelijk wordt dit later vereenvoudigd.

Gevolg van uitstel
Zodra het verzoek tot uitstel is ontvangen wordt de invordering stopgezet. Door het vragen van
uitstel zal de betaalverzuimboete vervallen en de rente is gering (0,01%). U krijgt met het verzoek
uitstel voor 3 maanden. Als deze periode tekort is dan kunt u bij het naderen van het einde van deze termijn voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal dan echter wel om
aanvullende informatie vragen. Dit kan een verklaring van een derde deskundige zijn. Wij mogen dit verzorgen. De Belastingdienst is de spelregels hieromtrent met beroepsorganisaties (waaronder onze beroepsorganisatie NBA en RB) aan het ontwikkelen. De brief met verzoek van uitstel moet worden geadresseerd aan de Belastingdienst invordering in Heerlen (Adres: Postbus 100 6400 AC Heerlen)

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Wij kunnen de brief met het verzoek tot uitstel voor u verzorgen. Vanzelfsprekend hebben wij van u
dan een kopie van de ontvangen aanslag nodig waarvoor uitstel wordt aangevraagd.

2. Verlagen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting
Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu middels maandelijkse
termijnen uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020? Dan kunt u
uw voorlopige aanslag wijzigen.

Gevolg verlagen voorlopige aanslag
Als u de omzet en hiermee ook de winst lager inschat (dan waar in de voorlopige aanslag 2020 mee
rekening is gehouden) dan gaat u direct maandelijks minder belasting betalen. Daarnaast als het
bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van
het jaar al hebt betaald dan krijgt u het verschil terugbetaald.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Als wij uw aangifte vennootschapsbelasting (B.V.) of inkomstenbelasting (eenmanszaak/vof)
verzorgen dan kunnen wij het verzoek tot verlaging van de voorlopige aanslag 2020 verzorgen via
onze aangiftesoftware. Wij hebben dan graag overleg met u wat uw nieuwe inschatting is van het
resultaat over het boekjaar 2020. In de huidige situatie is dit vanzelfsprekend niet gemakkelijk.

3. Introductie nieuwe tijdelijke maatregel NOW t.b.v. werkbehoud
De tijdelijke “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud” (afgekort NOW) is de vervanger van
de werktijdverkorting. Deze regeling is op 17 maart stopgezet. Zoals in de inleiding gemeld wordt er
nog overleg gevoerd over de uitvoering van deze regeling. In hoofdlijnen is de regeling als volgt:
• Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in
loonkosten en hiervoor een voorschot van het UWV ontvangen.
• Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract doorbetalen
(werkgever kan dus ook aanvragen doen voor oproepkrachten; het uitzendbureau voor
uitzendkrachten).
• De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden.
• Er komt een mogelijkheid tot verlenging voor een periode van 3 maanden (eventuele andere
voorwaarden).

De voorwaarden van de NOW zijn als volgt:
Werkgever mag voor de werknemers geen ontslag op bedrijfseconomische gronden
aanvragen gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt;
– Werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies;
– Aanvraag geldt voor periode van 3 maanden (met evt. verlenging van 3 maanden);
– Regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020

Gevolg van aanvragen NOW
U ontvangt een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. Bij 100% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. Bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot aan u als werkgever verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De aanvraag loopt dus via u als werkgever. U bent verplicht tot volledige loondoorbetaling van de werknemers. De werknemer verbruikt ook geen WW-rechten en u maakt als werkgever afspraken met u werknemer of werkzaamheden thuis kunnen worden verricht. Dit laatste zult u waarschijnlijk al hebben gedaan.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Als het loket opengaat en alle voorwaarden helder zijn dan kunnen wij u assisteren bij de aanvraag.
Het loket zal per 6 april aanstaande opengaan en kunnen aanvragen bij het UWV worden
ingediend. Er is aangegeven dat omzetverlies met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020 in aanmerking komt voor de regeling.

4. ZZP’ers: inkomensaanvulling tot het sociaal minimum
Ter ondersteuning van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) wordt een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (afgekort Tozo) opengesteld. Zelfstandigen kunnen – met terugwerkende kracht – tot 1 maart 2020 voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud. Dit betreft een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum, die niet terugbetaald hoeft te worden. De aanvulling kan worden aangevraagd bij de gemeente. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).

Voorwaarden:
– Er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd.
– Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats.
– Geen terugbetaling achteraf.
Het kabinet gaat proberen om deze aanvulling binnen 4 weken te regelen in plaats van binnen de
reguliere termijn van 13 weken. Daarnaast wordt het mogelijk om een voorschot te ontvangen.
Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bij deze gemeente kunt u ook
aanvullend een lening aanvragen. De lening geldt alleen voor zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) en
bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze
voorziening heeft nu ook tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin
Nederland verkeert.

5. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen € 4.000
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna)
helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden eenmalig een forfaitair bedrag
van € 4.000 als noodvoorziening. Deze maatregel genaamd “compensatiereling getroffen sectoren” is van toepassing op onder meer de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.
Voorwaarde is wel dat de onderneming buiten de eigen woning staan. De overige voorwaarden
moeten nog worden uitgewerkt door de RVO en het loket om aanvraag te doen is nog niet
opengesteld maar er wordt aangegeven dat dit spoedig zal gebeuren. Voor meer informatie telefoon RVO: 088- 04 22 500 of website:
https://ondernemersplein.kvk.nl/4000-euro-compensatieregeling-getroffen-sectoren/.

6. Ondernemers mogen leningen bij banken later aflossen
Ondernemers met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen 6 maanden uitstel van aflossing op
de lening krijgen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat gezamenlijk
besloten. Voorwaarde is volgens de branchevereniging wel dat het gaat om ‘kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn’. Wij hebben van een aantal cliënten al gehoord dat de bank zelf proactief met u contact opneemt over deze mogelijkheid. Bij een aantal cliënten is dit uitstel ook al verkregen. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, en u bent nog niet benaderd door de bank, dan is ons advies om zelf contact op te nemen met uw accountmanager bij de bank.
Voor klanten met een hogere verplichting dan 2,5 miljoen euro is meer maatwerk nodig. Ook voor
deze cliënten geldt het advies om zelf contact op te nemen met uw accountmanager bij de bank.

7. Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen
Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO)
Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste
instantie om leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die
gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO). Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk
verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro. De overheid staat voor 50 procent van deze leningen
garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet
trekt hier 1,5 miljard euro voor uit.

Borgstellingskrediet
Het borgstellingskrediet voor het MKB (BMKB) wordt fors verhoogd en gaat versneld open. Doordat
de overheid voor 90% borg staat kunnen financiers (met name banken) gemakkelijker en sneller
krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. U kunt als ondernemer deze BMKB benutten voor
overbruggingskrediet of om uw rekening courant-krediet (rood mogen staan) te verhogen. U kunt
hiervoor ook de terecht bij de accountmanager van uw bank.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Wij kunnen u ondersteunen bij deze financieringsaanvragen. U zult namelijk diverse financiële
informatie waaronder de meeste recent jaarcijfers moeten aanleveren ter beoordeling van de bank.

Tot slot onderstaand de verschillende links naar relevante berichtgevingen vanuit officiële instanties. Wij verwijzen u hier graag naar, maar schroomt u niet om contact op te nemen met uw adviseurs en contactpersonen binnen de vestigingen, wij zijn u graag van dienst!

Algemene informatie voor ondernemers inzake coronavirus (rijksoverheid.nl): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Veel gestelde ondernemersvragen over corona (kvk.nl)
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid: Informatie over aanvragen voor dit fonds: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Additionele financiering voor overbrugging liquiditeitsproblemen. Informatie over verruimde BMKB-regeling voor ondernemers: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

Uitstel van belastingbetaling als gevolg van coronavirus https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
De verplichte deskundigeverklaring is in beginsel niet nodig om uitstel aan te vragen en te verkrijgen https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/18/update-nba-alert-corona-derdenverklaring-geen-belemmering-meer-voor-aanvraag-uitstel-van-betaling/

Tegemoetkoming van € 4.000 voor ondernemers in de getroffen sectoren. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

Deel dit artikel via...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin