Nieuws inzake het coronavirus

De maatregelen om het coronavirus in te dammen treft vele ondernemers en mensen in Nederland. Wij willen onze relaties (en ondernemers in het algemeen) graag zoveel mogelijk informatie verschaffen over de maatregelen die door het kabinet en andere instanties worden genomen om de gevolgen zo veel mogelijk draagbaar te maken.

In korte tijd is duidelijk geworden dat de impact van het coronavirus voor ondernemers in Nederland groot is en waarschijnlijk nog groter zal worden. Wij blijven voor u klaar staan. Hierbij houden we ons aan de voorschriften van het RIVM. We werken zo veel mogelijk vanuit huis en proberen afspraken telefonisch of via videoverbinding (skype/zoom etc) te doen. Daarnaast proberen wij zo snel mogelijk te reageren op uw e-mails.

Update 22 januari 2021

Het coronavirus is nog steeds zeer actief en noopt het kabinet tot extra maatregelen. Zo komt er vanaf 23 januari 2021 tussen 21 uur en 4.30 uur een avondklok, maar ook komt het kabinet met een extra steunpakket voor ondernemers van in totaal € 7,6 miljard.

De maatregelen TVL en NOW worden verruimd en er komt een regeling voor starters (vanaf mei 2021). De Belastingdienst zal ook een aantal betalingsversoepelingen invoeren, alles om ondernemers in staat te stellen met de beschikbare middelen de onderneming in stand te houden.

Voor een goed overzicht van de bestaande én nieuwe maatregelen verwijzen we u graag naar de site van de Rijksoverheid of die van Kamer van Koophandel

Update 5 oktober 2020

Per 1 oktober is het derde steunpakket voor ondernemers van kracht. De meeste regelingen die in de eerste en tweede steunpakketten van kracht waren, worden verlengd tot 1 juli 2021. Wel heeft het kabinet besloten om de voorwaarden voor een aantal regelingen aan te passen. De invulling van het derde steunpakket is op een aantal punten nog in ontwikkelingen. Op de website van de Kamer van Koophandel staat een helder overzicht van de diverse regelingen met alle actuele informatie

Per 7 oktober 2020 kan de definitieve aanvraag NOW 1 worden ingediend. Hierbij geldt voor ondernemers die meer dan € 100.000,- steun hebben ontvangen, dat ze verplicht een accountantsverklaring moeten bijvoegen.

Update 9 september 2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De verdere uitwerking volgt in de komende weken. Het UWV streeft ernaar om de aanvraag mogelijk te maken vanaf 16 november 2020 voor het eerste tijdvak dat loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Update 28 augustus 2020

De sociale partners en het kabinet hebben onderhandeld over het derde steunpakket. De eerdere plannen van het kabinet zijn ontdaan van de scherpe kantjes en zien er nu – in grote lijnen – als volgt uit:
– omzetverlies van ten minste 20% (i.p.v. 30%)
– bijdrage blijft maximaal 90% van de loonkosten
– 10% van die loonsteun moet worden aangewend voor omscholing van de medewerkers
– ontslagboete is eruit gehaald
– steun loopt tot 1 januari 2021, de overige maatregelen bij deze steunronde lopen tot de zomer van 2021
Verdere uitwerking zal in de komende weken volgen.

Update 26 augustus 2020

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat met ingang van 1 oktober 2020 een derde steunpakket zal komen. De invulling ervan wordt de komende weken bepaald en gecommuniceerd. Wel is bekend dat het pakket minder ruim zal worden dan de vorige pakketten omdat het kabinet ervoor kiest zich met de steun te richten op de bedrijven die nog echt problemen ervaren. De belangrijkste kenmerken van het te verwachten pakket zijn:

  • omzetterugval van ten minste 30%
  • lager percentage van de loonsom zal worden gecompenseerd (naar verwachting 70%)
  • steun duurt langer, tot de zomer van 2021

Update 16 juni 2020

Op 28 mei jl. heeft het kabinet de maatregelen voor de komende periode om financiële ondersteuning te bieden aan ondernemers vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus, verder uitgebreid. De maatregelen lopen door tot 1 oktober 2020. De nieuwe, belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000).

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming voor loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %), kunnen bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden) aanvragen.

De TVL-regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven met minder dan 250 medewerkers, die structureel meer dan 30% van hun omzet verliezen door de coronacrisis. Voor de TVL-regeling gelden dezelfde SBI-codes als voor TOGS-regeling.

Met de langere looptijd van het noodpakket tot 1 oktober 2020 worden ook de andere kabinetsregelingen zoals de NOW (loonkosten tegemoetkoming), TOZO (ondersteuning zelfstandigen) en de diverse belastingmaatregelen verlengd.

Update 24 mei 2020

Op 20 mei jl. heeft het kabinet een nieuwe ronde steunmaatregelen aangekondigd. Hiermee is een bedrag van ruim € 13 miljard gemoeid.  De volgende regelingen worden in het leven geroepen of verlengd.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Ondernemers in onder meer de horeca en recreatie, evenementenbranche, kermisexploitanten, en theaters ontvangen een belastingvrije tegemoetkoming van de vaste  kosten te kunnen betalen. Deze regeling zal gelden naast de NOW-regeling. De tegemoetkoming in de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) de bepaalt de hoogte van de  tegemoetkoming. Er geldt een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden. De regeling geldt voor de in de TOGS-regeling genoemde getroffen sectoren.

Verlenging en aanpassing van de NOW-regeling

De bestaande NOW-regeling wordt verlengd voor nogmaals drie maanden. Daarbij wordt dezelfde aanpak gecontinueerd maar wordt ook een aantal aanpassingen doorgevoerd.

De vaste  opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent opdat de regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten levert. De referentiemaand voor de loonsom wordt nu gesteld op maart 2020 (was januari 2020). Bij een reeds lopende NOW-regeling wordt deze maand ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling krijgt ook met beperkingen te maken. Zo mag er geen winst worden uitgekeerd aan aandeelhouders, bonussen voor het bestuur worden uitgesloten en het bedrijf mag geen eigen aandelen inkopen.

In de verlengde regeling blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij ontslag op bedrijfseconomische gronden. Voor bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan op deze grond, geldt dat ze verklaren te zullen overleggen met vakbonden. Overigens blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de regeling aanvragen, worden verplicht (en dienen dit bij de aanvraag te verklaren) om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Verlenging van de TOZO-regeling

Het kabinet verlengt de TOZO-regeling om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt tot eind augustus 2020 aangevuld tot het sociaal minimum. Evenals bij de TOGS-regeling behoeft deze ondersteuning in beginsel niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat in tegenstelling tot de initiële regeling wel een partnerinkomenstoets. Hierdoor zullen alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Er blijft een mogelijkheid om via een lening bij de gemeente ondersteuning te ontvangen.

Verlenging van belastingmaatregelen

De periode waarvoor uitstel van het betalen van belastingen kan worden aangevraagd, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Kredietverlening en garanties aan ondernemers

De diverse regelingen inzake kredietverlening en garanties aan MKB-ondernemers  uit het eerste noodpakket lopen door.

Update 28 april 2020

Op vrijdag 24 april jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om voornamelijk ondernemers te ondersteunen. Het betreft een zestal maatregelen. In een notendop komt het erop neer dat een DGA het gebruikelijk loon bij omzetdaling mag verlagen, dat het urencriterium wordt versoepelt en een verliesverrekening wordt verruimd. Ook mag de vrije ruimte in de werkkostenregeling eenmalig worden verhoogd en wordt de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitgesteld. Tot slot komt er een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De maatregelen worden verder uitgewerkt opdat ze zo snel mogelijk zullen ingaan.

De zes maatregelen:

 Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

DGA’s moeten normaal gesproken een zogenaamd ‘gebruikelijk loon’ genieten. Tijdelijk mag de DGA echter van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De verwachting is dat ongeveer 135.000 ondernemers van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

Urencriterium wordt tijdelijk versoepeld

De Belastingdienst zal van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ervan uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming besteden, ook als zij die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ondernemers met een sterk seizoensgebonden bedrijf, zoals de horeca- of evenementenbedrijven, zullen ook onder de versoepeling vallen. Het kabinet verwacht dat ongeveer 40.000 bedrijven hiervan zullen profiteren.

Verruiming van de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.

Fiscale coronareserve voor vennootschapsbelasting

Er komt een mogelijkheid om verwachte verliezen voor 2020 alvast te verrekenen met de winst van 2019. Dit kan via de zogenaamde ‘fiscale coronareserve’. Hiermee beoogt het kabinet verliesverrekening naar voren te halen om de liquiditeit van bedrijven op orde te houden. Het kabinet verwacht dat ongeveer 125.000 bedrijven van deze maatregel zullen profiteren.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Deze wet voorziet in heffing van aanmerkelijkbelangheffing bij DGA’s die teveel schuld hebben bij hun BV. Deze DGA’s hebben met deze maatregel meer tijd om zich voor te bereiden en schulden af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen (aflossing en rente)

Hypotheken waarop fiscaal verplicht moet worden afgelost, moeten volgens de fiscale regels bij een pauze in dit jaar, uiterlijk in 2021 worden betaald. Het kabinet regelt met een nieuw beleidsbesluit dat de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 hoeft te worden betaald, maar dat deze achterstand over de resterende looptijd van de hypotheek kan worden uitgesmeerd. Daarnaast kun je ervoor kiezen om in plaats van uitsmeren te kiezen voor het splitsen van de resterende lening. Als je hiervoor kiest, kan de maximaal zes maanden achterstand niet te worden uitgesmeerd, maar kan deze achterstand worden gesplitst en ook apart binnen een aantal jaren worden afbetaald.

Update 23 april 2020

Net als destijds met de krediet-crisis heeft de staatssecretaris nu in verband met de huidige Corona-crisis naast heffingsmaatregelen ook voor de invorderingskant fiscale steunmaatregelen in het leven geroepen. Uit de aard der zaak betreft het maatregelen die de liquiditeit van ondernemingen beogen (tijdelijk) te verbeteren.

Zo is het mogelijk om gemakkelijker dan normaal uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Vanaf 12 maart 2020 stopt de ontvanger na ontvangst van een online-verzoek daartoe automatisch de invordering en wordt zonder voorwaarden drie maanden uitstel van betaling verleend. Dit uitstel van betaling geldt zowel voor de bestaande belastingschuld, ongeacht belastingmiddel en ouderdom, als voor de schulden die in de daaropvolgende drie maanden ontstaan.

Deze regeling ziet, niet uitsluitend maar wel met name op het verbeteren van de liquiditeitspositie van de onderneming door het mogelijk te maken de aangiften loonheffing en omzetbelasting, de zogeheten lopende verplichtingen, niet op aangifte af te dragen. De reguliere verzuimboete bij naheffing wegens niet tijdige afdracht zal dan ook achterwege blijven dan wel worden teruggedraaid. Tevens wordt de in rekening te brengen invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% tot het meer marktconforme tarief van 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt overigens voor alle belastingmiddelen.

Het is overigens ook de bedoeling om de belastingrente tijdelijk te verlagen tot 0,01% voor alle belastingmiddelen, maar blijkt wat meer uitvoeringstechnische voeten in de aarde te hebben en laat dus nog even op zich wachten.

Het verzoek om uitstel van betaling geldt, anders dan nog altijd gebruikelijk, tevens automatisch als melding betalingsonmacht zodat er over drie tot zes maanden niet opeens een hausse van bestuurdersaansprakelijkstellingen zal kunnen plaatshebben, omdat menigeen dit aspect over het hoofd zal hebben gezien.

Ook het deblokkeren van G-rekeningen, wat normaal gesproken alleen mogelijk is als er sprake is van een overschot op de G-rekening, wordt versoepeld om aldus meer liquiditeit te creëren voor ondernemers in nood. Als voor de lopende verplichtingen uitstel van betaling is verzocht, kan het daarvoor op de G-rekening gereserveerde saldo op verzoek worden gedeblokkeerd en door de ondernemer worden aangewend voor dringender verplichtingen dan tijdige afdracht loonheffing en omzetbelasting. Op deze wijze wordt het onderscheid tussen ondernemers zonder G-rekening en degene met G-rekening weggenomen, aangezien eerstgenoemden anders een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel zouden hebben op laatstgenoemden. Uit een oogpunt van het gewenste level playingfield om concurrentievervalsing te voorkomen, is dit dus een logische aanvulling op het versoepelde Corona-uitstelbeleid.

Dit versoepelde uitstelbeleid geldt tot 19 juni 2020. Gezien het bepaaldelijk onzekere verloop en daarmee duur van de Corona-crisis is het de vraag of deze maatregelen en met name de termijn afdoende zullen blijken, dan wel dat zij verlengd gaan (moeten) worden. Zo niet, dan geldt op dat moment uiteraard ook nog altijd het (voormalige krediet-crisis)uitstelbeleid van artikelen 25.6.2a en 2b Leidraad Invordering 2008. Op grond hiervan kan de ondernemer die door een oorzaak buiten zijn invloed in tijdelijke liquiditeitsproblemen is geraakt voor een langere periode uitstel van betaling krijgen zonder het stellen van (volledige) zekerheid. Onder bepaalde voorwaarden kan de ontvanger in dat geval derhalve nog altijd het gewenste maatwerk leveren om in de kern levensvatbare ondernemingen te helpen met de weg terug naar financiële gezondheid.

De noodmaatregelen
1. Uitstel van betaling belastingen
2. Verlagen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting
3. Introductie noodmaatregel voor werkbehoud (NOW) t.b.v. werkbehoud
4. ZZP’ers: inkomensaanvulling tot het sociaal minimum
5. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen € 4.000
6. Ondernemers mogen leningen bij banken later aflossen
7. Ondernemers kunnen makkelijker geld lenen

1. Uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar 0,01 procent. Dat
geldt voor alle belastingschulden.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?
U kunt pas uitstel aanvragen nadat u de aangifte hebt ingediend én daarna de aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Dus let op u moet wel gewoon tijdig u periodieke aangifte loon- en omzetbelasting indienen. Voor de omzetbelasting en loonheffingen betekent dit dat u eerst moet wachten totdat u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Bij inkomsten- en vennootschapsbelasting ligt dit anders. Zie ook punt 2. Voor iedere volgende belastingaanslag moet nog afzonderlijk uitstel worden aangevraagd. Mogelijk wordt dit later vereenvoudigd.

Gevolg van uitstel
Zodra het verzoek tot uitstel is ontvangen wordt de invordering stopgezet. Door het vragen van
uitstel zal de betaalverzuimboete vervallen en de rente is gering (0,01%). U krijgt met het verzoek
uitstel voor 3 maanden. Als deze periode tekort is dan kunt u bij het naderen van het einde van deze termijn voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal dan echter wel om
aanvullende informatie vragen. Dit kan een verklaring van een derde deskundige zijn. Wij mogen dit verzorgen. De Belastingdienst is de spelregels hieromtrent met beroepsorganisaties (waaronder onze beroepsorganisatie NBA en RB) aan het ontwikkelen. De brief met verzoek van uitstel moet worden geadresseerd aan de Belastingdienst invordering in Heerlen (Adres: Postbus 100 6400 AC Heerlen)

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Wij kunnen de brief met het verzoek tot uitstel voor u verzorgen. Vanzelfsprekend hebben wij van u
dan een kopie van de ontvangen aanslag nodig waarvoor uitstel wordt aangevraagd.

2. Verlagen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting
Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu middels maandelijkse
termijnen uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020? Dan kunt u
uw voorlopige aanslag wijzigen.

Gevolg verlagen voorlopige aanslag
Als u de omzet en hiermee ook de winst lager inschat (dan waar in de voorlopige aanslag 2020 mee
rekening is gehouden) dan gaat u direct maandelijks minder belasting betalen. Daarnaast als het
bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van
het jaar al hebt betaald dan krijgt u het verschil terugbetaald.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Als wij uw aangifte vennootschapsbelasting (B.V.) of inkomstenbelasting (eenmanszaak/vof)
verzorgen dan kunnen wij het verzoek tot verlaging van de voorlopige aanslag 2020 verzorgen via
onze aangiftesoftware. Wij hebben dan graag overleg met u wat uw nieuwe inschatting is van het
resultaat over het boekjaar 2020. In de huidige situatie is dit vanzelfsprekend niet gemakkelijk.

3. Introductie nieuwe tijdelijke maatregel NOW t.b.v. werkbehoud
De tijdelijke “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud” (afgekort NOW) is de vervanger van
de werktijdverkorting. Deze regeling is op 17 maart stopgezet. Zoals in de inleiding gemeld wordt er
nog overleg gevoerd over de uitvoering van deze regeling. In hoofdlijnen is de regeling als volgt:
• Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in
loonkosten en hiervoor een voorschot van het UWV ontvangen.
• Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract doorbetalen
(werkgever kan dus ook aanvragen doen voor oproepkrachten; het uitzendbureau voor
uitzendkrachten).
• De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden.
• Er komt een mogelijkheid tot verlenging voor een periode van 3 maanden (eventuele andere
voorwaarden).

De voorwaarden van de NOW zijn als volgt:
Werkgever mag voor de werknemers geen ontslag op bedrijfseconomische gronden
aanvragen gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt;
– Werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies;
– Aanvraag geldt voor periode van 3 maanden (met evt. verlenging van 3 maanden);
– Regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020

Alle voorwaarden zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now-wat-en-voor-wie

Gevolg van aanvragen NOW
U ontvangt een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. Bij 100% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. Bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot aan u als werkgever verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De aanvraag loopt dus via u als werkgever. U bent verplicht tot volledige loondoorbetaling van de werknemers. De werknemer verbruikt ook geen WW-rechten en u maakt als werkgever afspraken met u werknemer of werkzaamheden thuis kunnen worden verricht. Dit laatste zult u waarschijnlijk al hebben gedaan.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Als het loket opengaat en alle voorwaarden helder zijn dan kunnen wij u assisteren bij de aanvraag.
Het loket zal per 6 april aanstaande opengaan en kunnen aanvragen bij het UWV worden
ingediend. Er is aangegeven dat omzetverlies met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020 in aanmerking komt voor de regeling.

4. ZZP’ers: inkomensaanvulling tot het sociaal minimum (TOZO)
Ter ondersteuning van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) wordt een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (afgekort Tozo) opengesteld. Zelfstandigen kunnen – met terugwerkende kracht – tot 1 maart 2020 voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud. Dit betreft een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum, die niet terugbetaald hoeft te worden. De aanvulling kan worden aangevraagd bij de gemeente. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).

Via onderstaande link kunt u eenvoudig de regeling en voorwaarden nalezen. Tevens treft u een handige checklist voor de zaken die u bij de aanvraag nodig heeft. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Voorwaarden:
– Er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd.
– Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats.
– Geen terugbetaling achteraf.
Het kabinet gaat proberen om deze aanvulling binnen 4 weken te regelen in plaats van binnen de
reguliere termijn van 13 weken. Daarnaast wordt het mogelijk om een voorschot te ontvangen.
Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bij deze gemeente kunt u ook
aanvullend een lening aanvragen. De lening geldt alleen voor zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) en
bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze
voorziening heeft nu ook tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin
Nederland verkeert.

5. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen € 4.000
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna)
helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden eenmalig een forfaitair bedrag
van € 4.000 als noodvoorziening. Deze maatregel genaamd “compensatiereling getroffen sectoren” is van toepassing op onder meer de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.
Voorwaarde is wel dat de onderneming buiten de eigen woning staan. De overige voorwaarden
moeten nog worden uitgewerkt door de RVO en het loket om aanvraag te doen is nog niet
opengesteld maar er wordt aangegeven dat dit spoedig zal gebeuren. Voor meer informatie telefoon RVO: 088- 04 22 500 of website:
https://ondernemersplein.kvk.nl/4000-euro-compensatieregeling-getroffen-sectoren/.

6. Ondernemers mogen leningen bij banken later aflossen
Ondernemers met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen 6 maanden uitstel van aflossing op
de lening krijgen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat gezamenlijk
besloten. Voorwaarde is volgens de branchevereniging wel dat het gaat om ‘kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn’. Wij hebben van een aantal cliënten al gehoord dat de bank zelf proactief met u contact opneemt over deze mogelijkheid. Bij een aantal cliënten is dit uitstel ook al verkregen. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, en u bent nog niet benaderd door de bank, dan is ons advies om zelf contact op te nemen met uw accountmanager bij de bank.
Voor klanten met een hogere verplichting dan 2,5 miljoen euro is meer maatwerk nodig. Ook voor
deze cliënten geldt het advies om zelf contact op te nemen met uw accountmanager bij de bank.

7. Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen
Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO)
Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste
instantie om leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die
gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO). Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk
verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro. De overheid staat voor 50 procent van deze leningen
garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet
trekt hier 1,5 miljard euro voor uit.

Borgstellingskrediet
Het borgstellingskrediet voor het MKB (BMKB) wordt fors verhoogd en gaat versneld open. Doordat
de overheid voor 90% borg staat kunnen financiers (met name banken) gemakkelijker en sneller
krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. U kunt als ondernemer deze BMKB benutten voor
overbruggingskrediet of om uw rekening courant-krediet (rood mogen staan) te verhogen. U kunt
hiervoor ook de terecht bij de accountmanager van uw bank.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Wij kunnen u ondersteunen bij deze financieringsaanvragen. U zult namelijk diverse financiële
informatie waaronder de meeste recent jaarcijfers moeten aanleveren ter beoordeling van de bank.

Tot slot onderstaand de verschillende links naar relevante berichtgevingen vanuit officiële instanties. Wij verwijzen u hier graag naar, maar schroomt u niet om contact op te nemen met uw adviseurs en contactpersonen binnen de vestigingen, wij zijn u graag van dienst!

Algemene informatie voor ondernemers inzake coronavirus (rijksoverheid.nl): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Veel gestelde ondernemersvragen over corona (kvk.nl)
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid: Informatie over aanvragen voor dit fonds: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Additionele financiering voor overbrugging liquiditeitsproblemen. Informatie over verruimde BMKB-regeling voor ondernemers: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

Uitstel van belastingbetaling als gevolg van coronavirus https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
De verplichte deskundigeverklaring is in beginsel niet nodig om uitstel aan te vragen en te verkrijgen https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/18/update-nba-alert-corona-derdenverklaring-geen-belemmering-meer-voor-aanvraag-uitstel-van-betaling/

Tegemoetkoming van € 4.000 voor ondernemers in de getroffen sectoren. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin