ANBI, hoe zat het ook al weer?

Indien u vragen heeft over onderstaand artikel neemt u dan contact op met Edwin Mafficioli van onze Rotterdamse vestiging.

E. (Edwin) Mafficioli del Castelletto
T +31 10 4202 717
M +31 6 1444 4883
E edwin@noortgassler.nl

Wanneer ben je een ANBI?

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een organisatie die voornamelijk als doel heeft zich in te zetten voor het algemeen nut ten behoeve van de samenleving. Pas wanneer de organisatie zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, kan zij in aanmerking komen voor de ANBI-status. Er zijn ook ANBI’s die zich voornamelijk richten op cultuur, dit zijn de zogenoemde culturele ANBI’s.

Zowel een binnen- of buitenlandse organisatie kan door de Belastingdienst als ANBI worden aangemerkt.

Er zijn ook organisaties die wel een maatschappelijke waarde geven maar geen ANBI zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan sportverenigingen, personeelsverenigingen, kinderboerderijen, toneelverenigingen, zangkoren en andere hobbyclubs. Deze organisaties worden vaak aangemerkt als een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Welke voordelen heeft het zijn van een ANBI?

Het hebben van een ANBI-status heeft diverse fiscale voordelen voor zowel de organisatie als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan de betreffende organisatie.

De belangrijkste voordelen voor organisaties die een ANBI-status hebben is dat zij geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd zijn over erfenissen en schenkingen die zij hebben ontvangen en hebben aangewend ten behoeve van het algemeen belang. Ook wanneer de ANBI zelf een schenking doet voor het algemeen belang, hoeft de ontvanger daarvan geen schenkbelasting te betalen. Men is dus vrijgesteld van successierechten.

De voordelen voor de donateurs van een ANBI zijn dat zij hun giften mogen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. Voor donateurs van een culturele ANBI geldt daarnaast nog een extra giftenaftrek. Voor periodieke giften is het wel vereist dat zowel de donateur als de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst, voor gewone giften is dit geen vereiste. Wel geldt voor gewone giften een drempelbedrag en een maximum, bij periodieke giften is dit niet van toepassing.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een ANBI te zijn?

De belangrijkste voorwaarde om als organisatie in aanmerking te kunnen komen voor een ANBI-status is dat de organisatie zich voor minstens 90% moet inzetten voor het algemeen nut, dit is de zogenoemde 90%-eis. Naast het feitelijk dienen van het algemeen belang moet dit ook statutair zijn vastgelegd.

Er zijn naast de 90%-eis nog diverse andere voorwaarden waaraan de organisatie moet voldoen om een ANBI-status te kunnen verkrijgen. Zo dient de organisatie een actueel beleidsplan op te stellen.

Daarnaast mag de organisatie geen winstoogmerk hebben, behalve voor het deel dat betrekking kan hebben op commerciële activiteiten, zolang de daaruit voortvloeiende winst maar ten gunste komt aan het algemeen nut. Ook moet er sprake zijn van gescheiden vermogens en mag de organisatie niet meer vermogen aanhouden dan noodzakelijk is om de activiteiten uit te kunnen voeren, het zogenoemde bestedingscriterium. Hier hoort bij dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen de kosten en de bestedingen van de organisatie.

Voor de beloning aan bestuurders gelden daarnaast diverse beperkingen. Zo mogen zij alleen een vergoeding voor onkosten ontvangen en niet-bovenmatige vacatiegelden. Voorts moeten de personen die betrokken zijn bij de organisatie voldoen aan de integriteitseisen.

De organisatie is verplicht om een administratie te voeren. Hiermee moet de organisatie bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat zij slechts een vergoeding voor onkosten en vacatiegelden aan de bestuurders hebben betaald en dat zij voldoen aan het bestedingscriterium. De hieruit voortvloeiende jaarrekening moet vervolgens samen met diverse andere gegevens gepubliceerd worden op een internetsite.

Het is dus belangrijk dat de organisatie zich er van bewust is dat alle gegevens met betrekking tot de beloningen, het eigen vermogen en de kosten en bestedingen gepubliceerd worden. Iedereen heeft daardoor inzicht in de jaarrekening van de organisatie.

Hoe moet je een ANBI aanvragen?

Als een organisatie aan alle voorwaarden voldoet kan zij een ANBI-status aanvragen door middel van het invullen van een formulier. In dit formulier moet de organisatie aangeven welk doel zij nastreeft voor het algemeen nut en op welke wijze zij dat doel wil vormgeven. Op dit formulier kan de organisatie tevens aangeven dat zij in aanmerking wil komen voor de culturele ANBI-status. Het betreffende formulier is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wanneer kan je de ANBI status kwijtraken?

Wanneer de organisatie niet meer aan één van de voorwaarden voldoet kan zij de ANBI-status kwijtraken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de organisatie te veel eigen vermogen heeft opgebouwd en daardoor niet meer voldoet aan het bestedingscriterium.

Daarnaast kan de organisatie ook vrijwillig de ANBI-status beëindigen. Dit kan de organisatie doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de Belastingdienst.

Wanneer de organisatie zijn ANBI-status is kwijtgeraakt en nog een vermogen heeft van minstens EUR 25.000 moet zij aan een informatieplicht voldoen waarbij zij verplicht is om binnen 8 maanden na afloop van het jaar bepaalde financiële informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Wanneer de organisatie niet voldoet aan de informatieplicht kan dit oplopen tot een boete van maximaal EUR 20.500.

Deel dit artikel via...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin